بوستر به مجموعه متصل شده از چندین پمپ می باشد که به صورت موازی با هم کلکتور کشته اند . از مجموع فشار پمپ ها و آبدهی می توان در نهایت در سیستم مصارفی استفاده نمود .
در هنگامی که نمی دانیم مصرف کننده ما در زمان های مختلف دارای مصرف ناهمگون می باشد و چه میزان می باشد آنگاه باید به فکر بوستر پمپ باشید . با توجه به نوسانات مصرف آب در زمان های مختلف بوستر باید تهیه نمود که دارای آبدهی های مختلف و به قول معروف دور ثابت می باشد .
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki